top of page

Dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. Poskytovatel i objednatel jsou ve vztahu zákazník a prodejce služeb. 3. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně poskytování služeb poskytovatelem objednateli. 4. PŘEDMĚT SMLOUVY 5. Poskytovatel  zavazuje poskytovat objednateli služby blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a domluvy, která proběhne korespondenčně na sociální síti a mailem (dále jen jako„služby“). Dále v shrnutí v Zakázka znění uvedeno výše. 6. Objednatel sezavazuje za poskytování služeb platit poskytovateli odměnu stanovenou v souladu s čl. 5 této smlouvy. 7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 8. Komunikace smluvních stran při poskytování služeb bude probíhat prostřednictvím DJ. Při nemoci a doložitelných důvodů, může poskytovatel pověřit zkušeného DJ ke komunikaci. 9. Poskytovatel je povinen poskytovat služby s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s jemu známými zájmy objednatele. Služby budou poskytovatelem poskytovány domluveného dne v časovém rozsahu akce v domluveném čase na domluveném místě. Je zde možnost prodloužení s domluveným doplatkem  a podle domluvy prokazatelnou korespondencí a to e-mailem klient a poskytovatel 10. V případě, že poskytovatel nemůže poskytovat služby, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a zajistit danou náhradu nebo domluvit na poskytnutí kompenzace. Poskytovatel může pověřit při prokazatelném důvodu, poskytováním služeb třetí osobu ale jen při prokazatelném vážném důvodu a doložení všech skutečností, které k tomu vedli. Při poskytování služeb prostřednictvím třetí osoby nese poskytovatel odpovědnost ve stejném rozsahu, jako by služby poskytoval sám. Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije. 11. Při zrušení z důvodu vyšší moci a nemožnosti konání ( stát, vláda… ) a po zaslání všech administrativních materiálů na mailovou adresu klienta pro tuto zakázku, náleží poskytovateli 50% ze zálohy úhradu činnosti s ní spojenou ( administrace, komunikace, rady ,čas trávený pro objednavatele). A nebo se mezi sebou objednavatel a poskytovatel domluví na náhradním termínu a záloha se přesouvá v plném rozsahu. Zruší-li objednavatel objednávku z jiného důvodu, tak nemá nárok na vrácení zálohy-rezervační zálohy. Bude-li klient požadovat přesunutí svatby na jiný termín a bude-li to možné ze strany poskytovatele, je možné termín přesunout za poplatek 1000,- (u nařízení vyšší moci a přesunutí termínu, poplatek není účtován) Zruší-li poskytovatel objednávku z vážného prokazatelného důvodu, musí za sebe zaslat adekvátní náhradu, pokud bude klient souhlasit ale také má právo objednavatel na vrácení zálohy v plném rozsahu a poplatek 50%  ze zálohy za administraci klient nehradí a dále také možná jen domluva mezi objednavatelem a poskytovatelem. 12. Nastane-li závažná situace nemožnosti uskutečnit akci z důvodů nařízení vyšším orgánem státem (pandemie, katastrofa, teroristický čin apod.) , je třeba vždy využít možnosti přesunutí akce na náhradní termín a zde se poplatek 1000,- za přesunutí neúčtuje. Nebude-li to možné přesunout na jiný datum ze strany objednatele je vždy povinen využít náhradní termín po domluvě s poskytovatelem a nebo má nárok na 50% vrácení zálohy ale po nahlášením před konanou akcí 30 dnů a méně má nárok na 20% zálohy zpět nebo přesunutí na náhradní termín . Nebude-li to možné uskutečnit doložitelným důvodem ze strany poskytovatele a poskytovatel zruší svatbu, vrací se 80% a 20% zůstává (komunikace, rady, výběr písní, dokumenty, trávený čas, atd.) ze zálohy a klient má možnost využít adekvátní náhrady doporučujícím poskytovatelem, tzv. zástupce DJ   13. Není-li výslovně smluveno jinak, není poskytovatel oprávněn zaobjednatele právně jednat či přijímat jakékoliv plnění. 14. Poskytovatel i objednavatel jsou povinni informovat se pravidelně o všech okolnostech důležitých pro zájmy služby vykonané na smluvený den a to při důležitých změnách nebo při důležitých informacích z obou stran. 15. Objednavatel je dále povinen nejpozději týden před akcí předložit finální dokument s finálními informacemi služby, které se budou na svatbě odehrávat. 16. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 17. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat po dobu účinnosti této smlouvy poskytovateli nezbytnou součinnost pro poskytování služeb na základě této smlouvy. 18. Je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně a je-lito možné, má poskytovatel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele. 19. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 20. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli odměnu ve výši smluveném a potom pozdější objednávky služeb ve výši smluveném. 21. Peněžní záloha poskytovateli je splatná do 7 dnů na základě daňového dokladu – faktury poskytovatele. Poskytovatel vystaví daňový doklad – fakturu ihned po potvrzení objednávky poskytovateli. Zbytek odměny je zaplaceno na místě na vystavený doklad a to v polovině času vykonávané služby poskytovatele. 22. Doba splatnosti zbytku domluvené odměny poskytovatele je dne konání akce a nebo před smluvenou akcí a to vyplacená v hotovosti dne akce nebo před akcí i možností převodem účtu proti faktuře, na kterou poskytovatel vystaví doklad. 23. Daňový doklad vystavený poskytovatelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 24. Poskytovatel NENÍ plátcem DPH 25. Záloha poskytovatele je splatná bezhotovostně na účet poskytovatele nebo formou hotovosti oproti dokladu a faktuře o zaplacení. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči poskytovateli podle této smlouvy je splněna okamžikem zaplacením příslušné částky poskytovatele dle předchozí věty. 26. Po dobu prodlení zálohy objednatele s placením odměny poskytovatele nemusí poskytovatel poskytovat objednateli služby a může bez prodlení ukončit smluvní vztah. 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 3. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. 4. Smluvní strana je povinna sdělit všechny skutečnosti o změně a dalších náležitostech, které by zasáhli do smluvených podmínek mezi objednavatelem aposkytovatele. 5. Poskytovatel má právo, za sebe zaslat náhradu, která ho plnohodnotně zastoupí a to při doložitelných důvodech. 6. TRVÁNÍ SMLOUVY 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zaplacení zálohy poskytovateli. Tato smlouva se uzavírá na dobu do skončení služby a to je v den ukončení služby poskytovatelem a dále domluva korespondencí. 8. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní lhůty v případě, že je pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně, přičemž v tomto případě zaniká smlouva účinností výpovědi. 9. Poskytovatel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 11. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se: 1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku; 2. vylučuje použití ustanovení § 1748 občanského zákoníku. 13. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, jen eplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 14. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy. 15. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran smlouvy stím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje. 16. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek smluvních stran. 17. Tato smlouva je zaslána emailem Objednateli. Objednavatel je povinen si smluvní podmínky prostudovat 18. Objednatel je povinen si prostudoval podmínky před zahájením objednávky.

bottom of page